Vi tilbyr:

Utarbeidelse/revisjon av:

  • Risiko – og sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplaner
  • Drikkevannsmanualer
  • Drifts – og operasjonsprosedyrer

Designverifikasjon i forbindelse med oppgradering av eksisterende og nye drikkevannsanlegg

Definering av kvalitetskrav, krav til analyseomfang og vannprøvetaking

Rådgivning i forhold til:

  • Myndighetskrav
  • Valg av utstyr og prosess
  • Feilsøking og korrigerende tiltak ved avvikende vannkvalitet
  • Valg av analyseutstyr for bruk offshore
  • Bruk av kjemikalier i drikkevann

Gjennomgang og vurdering av forsyningskjeden for drikkevann

Kurs i drikkevannsbehandling