Beredskapsplan

Dersom det oppstår en svikt vannforsyningen er det svært alvorlig. Det kan føre til, i verste fall, at installasjonen må demobilisere. Drikkevannforskriften, aktivitets- og styringsforskriften stiller derfor krav til en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for beredskapsplanlegging.

 

Disse fem uønskede dimensjonerende hendelsene utgjør de hendelsene som regnes som et minimum i forhold til beredskapsplanlegging for drikkevannsområdet:

  • Vannmangel
  • Svikt i hygieniske barrierer
  • Utbrudd av vannbårne epidemier/-sykdom
  • Utbrudd av legionellasmitte
  • Kjemisk forurensing 

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeides en beredskapsplan som tar for seg gjennomførte tiltak som reduserer sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe. I beredskapsplanen forholder man seg til den gjenværende risikoen. Formålet er å redusere risikoen for at problemet oppstår og etablere rutiner for hvordan man skal håndtere problemer som likevel oppstår.

 

Beredskapsplanen bør deles inn i en operativ del og en administrativ del.

 

Den operative delen beskriver aksjonslister som igjen forteller oss hvordan beredskapsorganisasjon skal forholde seg under de ulike dimensjonerende hendelsene.

 

Den administrative delen beskriver hvordan beredskapsorganisasjonen er bygd opp, hvilke roller som har ansvar for hva, hvilke beredskapsressurser en har tilgjengelig og en beskrivelse av de dimensjonerende uønskede hendelsene.

 Det er viktig at beredskapsplanen er et funksjonelt og anvendelig dokument som faktisk kan brukes i en drikkevannskrise. Alle i beredskapsorganisasjonen må kjenne til planens innhold og sine roller og ansvarsområder.

Mattilsynets veileder «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» gir en beskrivelse av farekartlegging og farehåndtering etter ROS-metoden, som også er i samsvar med fremgangsmåten beskrevet i standarden NS-EN 15975-2. Ved å følge metoden som er beskrevet i 14 denne veilederen kan dere tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften til farekartlegging og farehåndtering i § 6, til ROSanalyse i § 11 og til risikovurderingen etter NS-EN 15975-2 i § 21.