AMBIO tilbyr kurs innen drikkevannsbehandling. Kurset er tilpasset både helse- og driftspersonell på offshore installasjoner og forsyningsbåter.

“Drikkevann på offshore innretninger”

Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med, drikkevann offshore kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge. Kurset gir en beskrivelse av behandlingsmetoder brukt på land, innretninger og fartøy.

Fullført kurs dokumenterer at kandidaten har gjennomgått kompetansegivende opplæring innen behandling av drikkevann offshore i henhold til HMS-regelverket for petroleumsindustrien, Sjøfartsdirektoratets regelverk relatert til flytende innretninger og Drikkevannsforskriften.

Kursets innhold er basert på gjeldende lover og forskrifter samt veiledere utgitt av ansvarlige myndigheter for drift av drikkevannssystemer offshore. I tillegg er generelle driftserfaringer på tilsvarende anlegg og utstyr lagt til grunn.

Basert på følgende lover, forskrifter og veiledere:

 • Drikkevannsforskriften
 • HMS-forskriftene
 • Forskrift om miljørettet helsevern
 • Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger
 • Veileder Vannrapport 128: «Nok, godt og sikkert drikkevann offshore» 5. utgave
 • Veileder Vannrapport 123: «Forebygging av legionellasmitte» 4. utgave
 • NORSOK P-002 system 53

Kurset inneholder følgende kapitler:

 1. Regelverk og forvaltning
 2. Styringssystem
 3. Vannkvalitet
 4. Krav til vannkvalitet og analyser
 5. Prøvetaking, tiltak ved overskridelser av grenseverdi og rapportering
 6. Utforming av drikkevannsanlegg
 7. Produksjon av drikkevann offshore
 8. Bunkring av drikkevann
 9. Vannbehandling
 10. Lagertanker
 11. Vannforsyningsnett
 12. Forebygging av Legionella
 13. Feilsøking

Klasseromskurs

2-dagers kurs hos AMBIO i Stavanger.


E-læring

Kursets varighet er estimert til 8-10 timer.

I e-læringskurset er det en test etter hvert av kapitlene, der deltakerne må svare riktig på minimum 70 % av spørsmålene for å bestå. Man får tre forsøk på å bestå hver test. Kursdeltakerne må bestå alle testene for å fullføre kurset og motta kursbevis. Dersom man ikke består en test etter tre forsøk vil man ikke bestå kurset. Det vil da være en mulighet til å resette lisensen og starte helt forfra igjen, uten ekstra kostnad.