Logo

Hvordan er din arbeidsplass beskyttet mot forurensning av drikkevannet?

Hvordan er din arbeidsplass beskyttet mot forurensning av drikkevannet? Finnes det såpe koblet direkte på drikkevannsystemet? Hva med olje og andre kjemikalier? Ved trykkfall og påfølgende tilbakeslag, kan dette da komme inn i drikkevannet? Mangel på tilbakeslagssikring er noe av det vi ser mest av når vi er ute på oppdrag.

 

Nye innretninger, så vel som gamle, har et drikkevannsystem som er tilkoblet mulig helseskadende kjemikalier. Slangetilkoblinger på dekk er ofte heller ikke tilbakeslagssikret, og det har vært hendelser der man har koblet feil, og faktisk forurenset hele drikkevannsystemet sitt med hydrokarboner.

 

For å være best mulig rustet ved tilbakeslag, og i stor grad sikre seg mot forurensning av drikkevannet, må man installere riktig form for tilbakeslagssikring.

 

En dobbel kontrollerbar tilbakeslagsventil, også kalt BA-modul eller RPZ ventil, beskytter mot tilbakeslag mellom drikkevann og kjemikalier. Denne beskyttelsen regnes som det nest beste sikkerhetsnivået mot forurensning ved tilbakeslag fra tilkoblede system. En BA-modul består av to kontrollerbare tilbakeslagsventiler og en trykkstyrt dreneringsventil. For at den skal være verifiserbar må det være en stengeventil før og etter BA-modulen. Det skal også være en sil oppstrøms ventilen for å beskytte den mot partikler og lignende som kan hindre den i å gjøre jobben sin. Det er viktig at ventilen er plassert horisontalt og med drenering under som kan ta unna hele vannmengden. Husk at det skal være minst 2 cm avstand mellom dreneringsventilen og øverste væskenivå i avløpet. Slik at det ikke er fare for forurensning av drikkevannet dersom avløpet skulle bli tett.

 

Mellom såpetilkoblinger, hydrokarbonførende systemer og andre kjemikalier koblet på drikkevannsystemet skal det være en BA-ventil som minste krav til beskyttelse. Mellom kloakk og drikkevann er ikke en BA-modul godt nok. Da skal det være brutt forbindelse. Her kan du lese om det Britiske Health and Safety Executive som skriver om viktigheten av et beskyttet drikkevannsystem: https://www.hse.gov.uk/offshore/infosheets/is4-2010.htm

 

BA-moduler skal vedlikeholdes og testes jevnlig. Det er derfor viktig at BA-modulenes plassering er ergonomisk riktig og som tillater vedlikehold. Videoen beskriver enkelt hvordan en BA-modul fungerer og deretter hvordan den testes ved hjelp av egnet testutstyr.

I dette innlegget kan du lese mer om hvorfor rent drikkevann ikke er en selvfølge: https://www.ambio.no/rent-drikkevann-ingen-selvfolge/

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.