Logo

Fire måter å desinfisere drikkevannssystemet offshore

Hvordan desinfisere et drikkevannssystem offshore?

Desinfeksjon er en prosess hvor flesteparten eller alle mikroorganismer utslettes. Noen bakteriesporer vil likevel kunne overleve desinfeksjon. De vanligste måtene å desinfisere et offshore drikkevannssystem på er ved varmebehandling, ved bruk av kjemikalier som hypokloritt eller hydrogenperoksid eller ved UV-bestråling.

 

Ledningsnettet og drikkevannstankene skal desinfiseres én gang i året. Tankene skal også rengjøres og desinfiseres dersom det har pågått arbeid inne i tankene. Hyperkloritt eller hydrogenperoksid er vanlige desinfiserende midler som brukes i disse prosessene. UV og temperatur blir brukt som barrierer mot mikrobiologisk forurensning.

 

Ambio har bistått flere båter og installasjoner med årlige desinfeksjonsprosesser. Bjørn Tore var en gang på en båt som lå til kai på grunn av for store forekomster av Legionella. Her måtte det til to runder med desinfisering ved bruk av klor for å få fjernet alt. Den første runden ble 99% av bakteriene tatt, mens etter runde to viste analysene at det ikke var flere legionellabakterier til stede i drikkevannsystemet lenger. En slik prosess kan være tidkrevende og utfordrende, men det er en sikker måte å fjerne mikroorgansimer på, dersom det gjøres grundig.

 

Les mer om de fire vanligste måtene å desinfisere drikkevannsystemet på:

Hypokloritt

Natrium- og kalsiumhypokloritt er ulike typer klor som brukes til desinfeksjonsprosesser offshore. Natriumhypokloritt er i væskeform og har derfor begrenset holdbarhet, mens kalsiumhypokloritt er i pulverform og har tilnærmet ubegrenset holdbarhet. Men med en gang kalsiumhypokloritten blir oppløst i vann er holdbarheten den samme som natriumhypokloritt.

 

Felles for disse to er at de danner de samme aktive klorforbindelsene i vann, underklorsyrlig (HOCl) og hypoklorittion (OCl-).

Fritt klor, fellesbetegnelse for disse klorforbindelsene, er ustabilt og reagerer med organisk materiale. Jo mer organisk materiale vannet inneholder, jo mer klor må en tilsette. Bunkret vann inneholder en del organisk materiale, mens det vannet man produserer selv, via evaporator eller omvendt osmose, inneholder lite eller så å si ingenting organisk materiale.

 

Klor er desinfiserende ved at den virker oksiderende på mikroorganismer. Da klor bruker en viss tid på å ødelegge mikroorganismer, stiller drikkevannsforskriften krav til at det skal kunne påvises en fri klorrest etter 30 minutter. På grunn av måleusikkerheten til instrumenter som brukes offshore skal det kunne påvises 1,0 mg/l fri klorrest etter bunkring.

 

Hovedutfordringen med klorering er å sikre en god innblanding av klor. Dersom man tilsetter klor til egenprodusert vann er det best å tilsette den før alkaliseringsfilteret, da klor er mer effektivt i surt miljø. En sirkulasjonssløyfe gjør det mulig å blande inn mer klor etter bunkring.

 

Klor er effektivt mot mikroorganismer, men fungerer kun dersom den når ut i alle rørstrekk. Dersom det er stillestående vann i noen rørstrekk vil ikke kloren kunne nå ut her.

 

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid er en fargeløs, tyktflytende væske som blir brukt som et oksidasjonsmiddel mot mikroorganismer.

 

Oxyl-Pro bruker hydrogenperoksid som aktivt desinfeksjonsmiddel, men det pakkes inn i en gel som kun aktiveres og åpnes ved kontakt med spesifikke biologiske markører. Dette fører til at hydrogenperoksiden kun slippes ut når og hvor det er nødvendig.

 

Oxyl-Pro sitt produkt er et kjemikalie som blir mer og mer etterspurt og som i disse koronatider kan erstatte tradisjonell antibac.

 

TIPS: Fjern alle dødlegg for å få klor og hydrogenperoksid ut i alle rørstrekk i ledningsnettet.

Desinfeksjon ved UV-bestråling

UV-bestråling er en utrolig effektiv måte å inaktivere mikroorganismer på. UV-C strålene fungerer på mikroorganismer som det gjør på oss mennesker. Det ødelegger arvestoffet vårt og gir oss hudkreft, mens mikroorganismene blir sterile og kan ikke lenger formere seg. For å inaktivere mikroorganismene må de utsettes for en tilstrekkelig høy UV-C-dose.

 

Vannkvaliteten har en betydning ved UV-desinfeksjon. Farge og turbiditet kan føre til at intensiteten i kammeret reduseres og UV-dosen blir for lav. Partikler kan også skjerme mikrober gjennom anlegget.

Bestråling med UV skal være siste behandlingstrinn før vannet sendes ut på nett. UV-anlegg som brukes offshore skal være typegodkjent av Folkehelseinstituttet.

 

TIPS: God vedlikehold og drift av UV-anlegget er essensielt for optimal desinfisering. Bytt alle lampene samtidig.

 

Temperatur

De aller fleste mikrober kan gjøre oss syke trives ved kroppstemperatur. Ved å holde kaldtvannstemperaturen under 20oC og varmtvannstemperaturer over 60oC vil man i stor grad redusere oppveksten av mikrober. I et drikkevannsystem offshore er det viktig å holde kaldt- og varmtvannet adskilt, samt dokumentere at temperaturen er tilstrekkelig i hele systemet. Ved å etablere et prøvetakingssystem vil man få en god oversikt over hvor risikoen for oppvekst er størst.

 

TIPS: Ta temperaturmålinger av kaldtvannet der det er varmest og av varmtvannet der det er kaldest.

 

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.