Filterhus, partikkel- og kullfilter

Flere installasjoner på norsk sektor klarer i perioder ikke å opprettholde godkjent kvalitet på drikkevannet i forhold til krav i drikkevannsforskriften. En del kjemiske forurensninger i drikkevann oppstår som følge av desinfeksjon med klor.

Klor kan for eksempel reagere med organiske stoffer i vannet for å så danne en rekke ulike stoffer som er klassifisert som mulig kreftfremkallende. Et eksempel på slike stoffer er trihalometaner.

Bromat er et stoff som kan dannes ved ozonering dersom vannet inneholder forholdsvis mye bromid. Bromat er også klassifisert som mulig kreftfremkallende. Ozon dannes blant annet av UV-stråler og ved elektrolyse av vann. Ozon blir også brukt som desinfeksjonsmiddel.

Vi tilbyr filterløsninger for de vanligste kjemiske forurensninger i forbindelse med drikkevann offshore. Våre produkter er grundig testet på egen testrigg med dokumentert gode resultater. Kullfiltrene våre fjerner effektivt blant annet trihalometaner, bromat og hydrokarboner i tillegg til flere andre stoffer som påvirker vannkvaliteten i form av lukt og smak.